To-ji Garden, Kyoto, before sunset

To-ji Garden, Kyoto, before sunset - photo by stardust

via Stardust English Talk: Sakura Reflections.